Academic Publications 2009

Ersanİ., Samet Günay, Aralık 2009, “Kredi Riski göstergesi Olarak Kredi Temerrüt Swapları (CDSs) ve Kapatma Davasının Türkiye Riski Üzerine Dair Bir Uygulama”, Bankacılar Dergisi, Yıl:20, Sayı:71, ss.3-22

 

Solakoglu, M.N. and K. A. Kose, “Operational Risk and Stock Market Returns: Evidence from Turkey,”Operational Risk Toward Basel III, G.N. Gregoriou (Eds.), pp. 115-130, John Wiley& Sons, Inc. New Jersey (2009)

 

Köse, K.A. ve M.N. Solakoglu, “Kriz Aşamasında Şirketlerde Finansal Planlama Faaliyetleri,” Kriz Yönetimi, H. Sümer (Ed.), sh. 236-259 Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2009

 

Kose, A., “Foreign Bank Presence and Domestic Bank Performance in Turkish Banking System,” İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Yıl 20, Sayı 63, Haziran 2009

 

Köse, A. ve Y. Selvi, “Özel Hastanelerde Çalışma Sermayesi Yönetimi,” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 30-36, Girne, KKTC, 21-24 Mayıs 2009

 

Selvi, Y., K. A. Köse, S. Vatansever ve A. Akan, “Sağlık Kuruluşlarında Biyomedikal-Klinik Mühendisliği Birimi: T.C. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi,” VII. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi, 67-77 Girne, KKTC, 21-24 Mayıs 2009

 

Kıyılar, M., Acar, O.; 2009, “Behavioural Finance and the Study of the Irrational Financial Choices of Credit Card Users”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Number 11, Volume 1.  

 

Atakan, T., Şubat 2009, “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Değişkenliğin (Volatilitenin) ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Sayı: 62, s. 48-61. 

 

Gökbulut R. İ., S. Derindere Köseoğlu ve T. Atakan, Nisan 2009, “The Effects of The Stock Index Futures to The Spot Stock Market: A Study for The Istanbul Stock Exchange”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 1. 

 

Vuran B, Prediction of Business Failure : A Comparison of Discriminant and Logistic Regression Analyses, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan 2009.

 

Vuran B., Şimşek T, “The Factors Affecting The Decisions of Portfolio Mangers In Investing Common Stocks : An Application In Turkey”, Öneri,Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, Sayı:31, Yıl:15, Cilt: 8, Ocak 2009 

 

Hepşen, A. and N. Kalfa, April 2009, “Housing Market Activity and Macroeconomic Variables: An Analysis of Turkish Dwelling Market Under New Mortgage System”,Istanbul University Journal of the School of Business Administration, Volume 38, No.1, pp. 37-47

Kurtuluş, K.Bozbay Zehra, July 22-25 2009, “Exploring Country of Manufacture Effect on Strong and Weak Brands”, 2009 World Marketing Congress, Oslo, Norway, Bildiri kitabı sf. 421-425.

Kurtuluş, K., Kurtuluş Sema, Bozbay Zehra, July 10-13, 2009, “Research Methodology in Marketing Publications: Review and Evaluation”, 5th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernatics, Orlando, Florida, Bildiri kitabı sf. 125-128.

Okumuş, A., Bahar Yaşin, 2009, “Images of Italy, France and Morocco As Tourist Destinations”, International Journal of Tourism Policy, Vol.2, Issue 4, pp. 306-318 

Tüzüner, V.Lale, YükselCenk Arsun, March 2009, Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in the Employer Branding Concept, Journal of Academic Research in Economics, volume 1, issue 1.

YükselC.A., June 2009, Relationship among Socially Responsible Consumption Behavior, Anxiety, Values and Moral Philosophies, International Journal of Global Business (IJGB) Volume 2, No. 1   

Bozbay Z., Özen Hilal, 6-9 January 2009, “Analyzing Differences between Consumers’ Evaluations of European Cities”, Global Conference on Business and Finance, Atlantic City, New Jersey. 

Yaşin, B., 2009, The Role of Gender on Turkish Consumers’ Decision-Making Styles, Asia-Pacific Advances in Consumer Research, Vol.8, Hyderabad, India, pp.301-308.  

Yaşin, B., July 22-25, 2009, Consumer Decision-Making Styles in Turkey, the 14th Biennial World Marketing Congress, marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability; Oslo, Norway, pp.261-266.  

Yaraş Eyyup, Yeniçeri Tülay, Yaşin Bahar2009, The Role Of Health Related Factors On Consumer Attitudes Towards Organic Products In Turkey, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 1-2, s:147-174.  

Bulut, D., Bulut Yumrukaya Ceren, “Corporate Social Responsibility in Culture and Art”, Management of Environmental Quality, 2009, Vol 20, No:3, pp.311-320

Bulut, D.,, “Consumer Perception of Fair Trade: A Cross-cultural Study”, CRRC Corporate Responsibility Research Conference 2009, 7-9 Eylül 2009, Vaasa, Finlandiya

 

Acar, A. C.,İş Ahlâkı”, Çağımızın Ahlâk Bunalımı ve Çözüm Arayışları, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, Ensar Neşriyat, Aralık 2009, İstanbul

 

Özaslan, B. Ö.,Acar, A. B. ve Acar, A.C., “Duygusal Zeka ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”,Yönetim Dergisi,Ekim 2009, ss.98-111.

 

Acar, A.C., Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci: Bir Model Önerisi”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs2009,, Eskişehir.

 

Acar A. C. “Piyasa Ücret Araştırması”, Performans ve Ücret Yönetimi, A.Ü. AÖF. Yayınları, Eskişehir, 2009.

 

Acar A. C. “İşlerin Ücretlendirilmesi”, Performans ve Ücret Yönetimi, A.Ü. AÖF. Yayınları, Eskişehir, 2009.

 

Özçelik, A.O.F. Aydınlı, “Yetkinliklerin Performans Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma”,17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Eskişehir: 21–23 Mayıs 2009,

 

Sadullah Ö., S. Kanten, “A Research on The Effect of Organizational Safety Climate Upon The Safe Behaviors.”ROWER Building a Repository of Occupational Well-Being Economics Research Conference, Informatics and Telematics Institute (ITI), 23-25 April 2009, İzmir.

 

Tüzüner V. L.C. A. Yüksel, “Segmenting Potential Employees According to Firms’ Employer Attractiveness Dimensions in The Employer Branding Concept”,Journal of Academic Research in Economics, Vol:1, No:1, March 2009.

 

Tüzüner, V. L., B. O. Ozaslan, “Kurumsal Sosyal Sorumluluğa Yön Veren Yönetim Teorileri Açısından Türk İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı”17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 21-23 Mayıs 2009,, Eskişehir.

 

Karaeminoğulları, A., A. Doğan, S. Bozkurt, “Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri (Cross Cultural Adaptabılıty Inventory-Ccaı) Üzerine Bir Araştırma”,Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt. 14, Sayı. 1, 2009, ss.331–349.

 

Çakmak, K. Ö., B. S. Ünsal Akbıyık, “Pregnancy and Career Advancement in Academia: An Explanatory Research”, EOI Conference, Temmuz 2009, İstanbul.

 

Kapu, H. MAybas, “Yahudi Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 2009.

 

Kapu, H. M. Aybas, “Yahudi Hıristiyan ve İslam Geleneklerinde İş Ahlakına Bakış: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım” 17. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 21–23 Mayıs 2009,  Eskişehir.

Tekarslan, E., “Kitle Psikolojisini İyi Yöneten Lider Oyu Alır”, Aksiyon, Sayı: 746, sf: 30-32, Mart 2009.

Karaeminoğulları A.Doğan A., Bozkurt S., “Kültürlerarası Adaptasyon Envanteri Üzerine Bir Araştırma” Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.331-349

 

Selvi, Y., Yılmaz, F., The Relationship Between Accounting and Privatization, Istanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, İstanbul, 2009.

 

Yılmaz, F., “TMS 17 Kiralama İşlemleri”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. baskı, İSMMMO, yayın no: 99, İstanbul, 2009.

 

Yılmaz, F., “TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları – Açıklamalar ve Uygulamalar, 2. baskı, İSMMMO, yayın no: 99, İstanbul, 2009.

 

Yılmaz, F., Türel, A., Şenyiğit, B., “Türkiye’de Kur Farkı Kar ve Zararlarının Finansal Raporlaması ve Vergilendirilmesindeki Sorunlar”, Vergi Sorunları, Yıl: 32, Sayı: 253, s.86-91, 2009

 

Yılmaz, F., TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri Standardının İşletmeler Üzerindeki Etkisi: İMKB’de Hisse Senetleri İşlem Gören Bir İnşaat Şirketi”, Yönetim Dergisi, Yıl: 20, Sayı: 64, s.8-26, Ekim 2009.

 

Yılmaz, F., “Finansal Kriz ve Muhasebe: Suçlu Muhasebe Standartları mı?”, XIII. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu, Kıbrıs, 18-22 Kasım 2009.

 

Kavut, L., “Independent Audit of Non-Listed Companies”, 3rd International Symposium on Auditing in Turkey, Global Risks and Auditing, Istanbul Chamber of Certified Public Accountants,  Istanbul, TURKEY, 2009 October 12-13.

 

Kavut, L., Oktay TAŞ ve Tuba ŞAVLI, “Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim”, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Yayın No: 130, İstanbul, 2009.

 

Türel, A., 2009, “The Value Relevance of IFRS: The Case of Turkey”, Acta Universitatis Danubius. OEconomica, Issue No.1/2009, s.119-128. 

 

Şenyiğit, Y.B., 2009, The Balanced Scorecard in the Healthcare Industry. International Symposium on Sustainable Development, International Burch University, Saraybosna, Bosna-Hersek.

 

Esen, Ö., Vergi Usul Kanunu ve Türkiye Muhasebe Standartları Çerçevesinde Şüpheli Alacakların İncelenmesi, Mali Çözüm Dergisi, Yıl:19, Sayı:94, Temmuz – Ağustos 2009

 

Esen, Ö.,Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardının (TMS36) Nakit Yaratan Birim, Şerefiye ve Şirket Varlıkları Açısından İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Sayı:11, Cilt:3, Eylül 2009

 

Esen, Ö., Sakin, T.,Dipnot Açıklama Yükümlülüklerine Uyum: İMKB 100 Endeksinde Yer Alan Reel Sektör Firmalarının Durumu Üzerine Bir Araştırma, Yönetim Dergisi, Yıl:20, Sayı:64, Ekim 2009

 

Esen, Ö.,Sağlık İşletmelerinde Yönetim Rehberi, Seçkin Yayıncılık, Ankara, Nisan 2009, Ali Coşkun, Ahmet Akın (Chapter11: Sağlık İşletmelerinde İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim (Internal Control System and Internal Audit in Health Care Organizations))

 

Sakin T., Akmayan Nakit Tabloları: Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamındaki Şirketlerin Nakit Akım Tablolarının Değerlendirilmesi (Non-Flowing Cash Statements: Evaluating Cash Flow Statements of the Firms Within Capital Market Legislation), Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl: 8 Sayı:27, Ocak 2009, s. 121-125

 

Erdamar, C., Sarıoğlu, K., “Ülkemizde, Muhasebe Alanında Son Yirmi Yılda (1988-2007) Kabul Edilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Konularına Göre Dağılımı, XXVIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2009, Alaçatı, Çeşme, s.143-157. 

 

Yücel, G., “Mali Tablolarla Ne Kadar İlgileniyoruz?”, Denge Dergisi, Sayı:20, 2009-3, s.14-15.  

 

Wagner E. and Y. Selvi, November 2009, “Does Corporate Social Responsibility Reporting Reflect National Character? Evidence from Germany, Austria ad Turkey”, International Accounting Standards and Turkish Experience”, International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania. 

 

Selvi Y., November 2009, “The Impact of Financial Crisis on Corporate Social Responsibility or vice versa”, International Scientific Conference-Challenges of Contemporary Knowledge-Based Economy, Alba Lulia, Romania.

 

İbiş C., Y.Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS 2 Stoklar”,Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. 

 

İbiş C., Y.Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009,“TMS 37 – Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99.

 

Selvi, Y. ve E.H. Sümer Göğüş, 2009, “UFRS Çerçevesinde Risklerin Raporlanmasının Erken Uyarı Sistemine Katkısı”, Kriz Yönetimi, Derleyenler: Pernsteiner, H. and H. Sumer, İstanbul, Bilgi İletişim Grubu Yayıncılık Müzik Yapım ve Haber Ajansı Ltd. Şti., İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 258.

 

Selvi, Y.,Haziran 2009, “Sağlık Kuruluşlarında Tıbbi Cihaz Yönetimi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl:20, Sayı:63, s. 99-118.  

 

Selvi, Y.,Ekim 2009, “Etkin Faiz Yöntemi ve Finansal Raporlamadaki Önemi:Vadesine Kadar Elde Tutulacak Sabir Getirili Yatırımlarda Uygulanması”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi-Yönetim, Yıl:20, Sayı:64, s. 41-61.  

 

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunulması İle İlgili Kavramsal Çerçeve”, Seçilmiş TürkiyeFinansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

 

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009,  “TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,

2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

 

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-7 Nakit Akış Tabloları”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar, 2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın  No:99. (LP)

 

İbiş C., Y. Selvi, F.Yılmaz, B. Sipahi, V. Demir, K. Sarıoğlu, 2009, “TMS-18 Hasılat”, Seçilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açıklamalar ve Uygulamalar,2.Baskı, İstanbul, Türkiye, Euromat Entegre Matbaacılık A.Ş., İSMMMO Yayın No:99. (LP)

 

Balaban, E.“A Study of Optimal Locations and Capacities of Distribution Centers: A Case Study in a Household Appliances Company in Turkey”, European Journal of Management, Vol. 9, Number 2, 2009, ISSN: 1555-4015, Romania, p. 91-95. (with Adiguzel B.)

Balaban, E. “A Study of Optimal Locations and Capacities of Distribution Centers: A Case Study in a Household Appliances Company in Turkey”, IABE-2009 Greece: Summer Conference Program, (with Burcu Adiguzel), Capsis Hotel, Thessaloniki, Greece, June 5-7, 2009.

Balaban, E. “A Framework for ERP System Selection by an Analytic Hierarchy Process”, ISDSI 2009, 2nd International Conference on Decision Sciences in Global Enterprise Management,(with Sushil K. Sharma), IIT Bombay, India, January 3-5, 2009.

Balaban, E. “Measuring of Information Society and Comparative Analysis of Information Society in Turkey”, III. Istanbul Information System Congress, (with Çilan A. Çiğdem, Kaba G.)ISBN: 978-9944-5291-2-9, Page 41-47, Istanbul, 29-31 May 2009. 

Balaban, E. “The Role of Women in Information Society”, III. Istanbul Information System Congress, (with Çilan A. Çiğdem), ISBN: 978-9944-5291-2-9, Page 33-39, Istanbul,29-31May2009.

Esen, Ö.S.Sipahi, “A Multicriteria Approach to Bid Evaluation: An Alternative Selection of the Best Firms fort he Presentation of ‘Istanbul 2010 – European Capital of Culture’”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, Presented by Seyhan Sipahi.

Esen, Ö.T. Keskintürk; H. Söyler, “Global Karınca Koloni Algoritmasının Simetrik ve Simetrik Olmayan Gezgin Satıcı Problemlerine Uygulanması”, Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 2009.   (DB)

Sipahi, S., Mehpare Timor, “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review”, MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, S: 103.

Esen, Ö.,  Seyhan Sipahi, Mehpare Timor, “A Multi-Criteria Approach to Bid Evaluation: Selection of the Best Firm for the Presentation of Istanbul 2010 – European Capital of Culture”, MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, S: 102.

Arıcıgil Çilan, C., B. Acar Bolat, E. Coşkun, “Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union”, GovernmentInformation Quarterly, 26, (2009), 98-105

Arıcıgil Çilan, Ç., Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi (Kontenjans Tabloları Analizi), Pegem Akademi, Ankara, ISBN:978-605-5885-84-7, 2009

Balaban, E., Ç. Arıcıgil Çilan, “Bilgi Toplumunda Kadının Rolü”, III. İstanbul Bilişim Kongresi, 33-39, Istanbul, 29-31 Mayıs 2009

Balaban, E., Ç. Arıcıgil Çilan, G. Kaba, “Bilgi/Bilişim Toplumu Ölçümü ve Türkiye Bilişim Toplumunun Karşılaştırmalı Analizleri”, III. Bilişim Kongresi, 41-47, Istanbul, 29-31 Mayıs 2009

Esen Ö., Sipahi Seyhan (2009). “A Multi-Criteria Approach to Bid Evaluation: Selection of the Best Firm for the Presentation of “Istanbul 2010 – European Capital of Culture”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, presented orally by Sipahi Seyhan. (CP)

 

Sipahi S.Timor Mehpare (2009). “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review”, MCDM 2009 Conference, 21-26 June 2009, Chengdu, China, presented orally by Sipahi Seyhan. (DB)

 

Sipahi S., Media Planning Under Uncertainty: A Simulation-Based Optimization Modeling (in Turkish), Electronic Journal of Social Sciences, Vol. 8(30), Autumn 2009, pp. 224-234. (CP)

 

Sipahi S., Donuk Bilge. “The Analysis Of Football Coaches’ Characteristics Using Analytic Hierarchy Process”, (in Turkish), Journal of Social Sciences, Mimar Sinan University of Fine Arts, Vol. 1, 2009.

Şimşek GürsoyU.Tuğba, Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi, Pegem Akademi, 2009.

 

Bengü Vuran ve U.Tuğba Şimşek Gürsoy, The Factors Affecting The Decision Of Portfolio Managers In Investing Common Stocks: An Application In Turkey, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Öneri Dergisi, Cilt:8, 2009, ss.137-149.

Cinicioglu, E.N., Shenoy, P. P., “Arc Reversals in Hybrid Bayesian Networks with Deterministic Variables”, International Journal of Approximate Reasoning, (Science Citation Index) Vol. 50, No. 5, 2009, pp. 763—777

Cinicioglu, E.N., Shenoy, P. P., “Using Mixtures of Truncated Exponentials for Solving Stochastic PERT Networks,” in J. Vejnarova and T. Kroupa (eds.), Proceedings of the Eighth Workshop on Uncertainty Processing (WUPES-09), pp. 269–283, University of Economics, Prague, Czech Republic 2009

Çinicioğlu, E.N., “Ürün Bazında RFID Kullanımı ve Müşteri Talebine Cevap Vermedeki Etkisi”, 9. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, 2009 Ekim

Çinicioğlu, E.N., Shenoy, P.P.; “Learning Bayesian Networks from Limited Data Sets: A Bayesian Network Application Using RFID Systems for Real-Time Recommendation in Grocery Stores” Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği  29. Ulusal Kongresi, Bilkent Üniversitesi, 2009 Haziran

Arıcıgil Çilan, C., B. Acar Bolat, E. Coşkun, “Analyzing Digital Divide Within and Between Member & Candidate Countries of European Union”, Government Information Quarterly, 26, (2009), 98-105

Lorcu F. ,Acar Bolat B., Chowdhury D.N., “Comparison of The Member and Candidate Countries To The European Union by Means Of Main Health İndicators,International Conference on Social Sciences 2009 (ICSS 2009), İzmir

Lorcu F., Acar Bolat B., Yaşlara Göre Ölüm Oranları ile sosyo-ekonomik göstergeler arasındaki ilişkinin İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Kasım 2009 , Cilt 38,Sayı:2 ,s.124-133.

Akyurt, İ.Z.Emrah ÖNDER, 2009, “Periyodik Opsiyonlu Yenileme Modeli Parametrelerinin Simülasyon Yardımıyla Belirlenmesi”, Akademik Fener, Balıkesir Üniversitesi, Sayı: 11, s:63-74.

 

İbrahim Z. A., Timur KESKİNTÜRK, Muhammed Vefa ARIKAN, 2009, “Determining the parameters of periodic optional replenishment model with genetic algorithm in a distribution center”, VII. Internatıonal Logıstıcs And Supply Chaın Congress, Istanbul,2009.

 

Özçakar N., Üretim Yönetimi (Elektronik Kitap), (Beykent Üniversitesi İşletme   Yüksek Lisans – MBA Programı), 2009.

 

Özçakar N. ve Kasapoğlu Ö.A. “Modelling Of Surface Roughness In Machining”, İ.İ.E. Yönetim Dergisi, 2009

 

Nihan Kabadayı ve Sündüs Dağ, Supplier Performance Evaluation with Data Envelopment Analysis: A Case Study in A Manufacturing Company, 7. Logistic and Supply Chain Congress 2009

 

Pınar İ., Ekinci C., 2009 “Lojistik Sağlayıcıları ve Müşterileri Arasındaki İlşkiler: ÜTİKAD Üyeleri Üzerinde Bir Araştırma” , 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye

Pınar İ. , Kamaşak R. Ve Bulutlar F. 2009, “Strateji Geliştirme Süreçlerinin Yenilik Geliştirme Üzerine Etkileri” , 17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Türkiye

 

Pınar İ., Hassan M. 2009 “Effects Of Knowledge Management Environment On İnformation Behaviorsand Information Outcomes: An Empırical Study” Yönetim , İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi Sayı:62 S.6-29

 

Yaqub, M., Semerciöz, F.,Hassan, M., 2009, “Different Roles of Satisfaction, Trust and Commitment in Strategic Networks, 2009 ABR&TLC Conference, January 5-8, 2009, Oahu, Hawaii, USA

 

Semerciöz, F., Hassan, M., Vatansever, N., 2009, “Antecedents and Concequences of Interpersonal Trust an Empirical Study”, Eurasia Business and Economics Society EBES 2009 Conference, 1-2 June 2009, İstanbul, Turkey.

 

Koçoğlu, M., Ekinci, C., Semerciöz, F., 2009, “ Örgütsel Güven ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi : Yeditepe Üniversitesi MBA Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı YEBKO 2009, 24-25 Eylül.

 

Semerciöz, F., Dursun, M., Dönmez, D., “Destinasyon Paydaşları ile İlişkiler ve Uygulanan Stratejiler : Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma” , Milli Prodiktivite Merkezi Verimlilik Dergisi, 2009

 

Ülgen, A., Dönmez, D., Svensson, G., Wood, G., Callaghan, M., Lee, T., “Implementation, Communication and the Benefits of Corporate Codes of Ethics in Taiwan and Turkey A Comparison Across Contexts”, European Business Review, Vol.21, No:3, 2009.

 

Ülgen, A., Adolfs, K., Tjemkes, B., Dönmez, D., “Cross-Culture Differences In Responding To Adverse Situations In Strategic Alliances”, 69. Annual Meeting of The Academy of Management In Chicago, Ilinois, August 7-11, 2009.

 

Mutlu, E. C., Y. Gürol, A. Wolff, M. Baran, “Contemporary Issues in Human Resource Management (HRM) in Turkey”, Management and Education , Cilt 5, 209-213 pp., 2009

 

Kanten, S., Tükeltürk, A., Baran, M., Yaşlıoğlu, M., “ An Emprical Research on the Relationship Between Job Security and Employee Health and Safety”, 1. Rower  Conference on Occupational Health and Safety Eceonomics, İzmir, 2009

 

Baran, M., S. Kanten, M. Bozkurt, 7th International Logistics and Supply Chain Congress konferansı dahilinde “Creating Difference in Information Era via Value Chains” bildiri kitapçığındaki “Reputation Management and Customer Loyalty:An Emprical Study”, 169-175 pp., İStanbul, Türkiye, Kasım 2009

 

Katen S., Yaşlıoğlu M., Kanten P., 2009, “A Research on The Relationship Between HRM Practises adn Employee Relations Climate.”, International Logistics and Supply Chain Congress, November 5-6, Istanbul

Baran, M., Acar, A., Özaslan, B. Ö., “Bilgi Toplumunda Esnek Çalışma Modellerinin Uygulanması ve Organizasyon Yapılarına Etkileri”, 17. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Eskişehir, Mayıs, 2009

 

Karahoca A., Karahoca D., Pınar, İ., Yalçın, Ş., 2008, “Mobil Acil Servis Yazılımı İçin Tablet PC Kullanılabilirlik Analizi”, 2. Ulusal Sistem Mühendisliği Kongresi, İstanbul

02/04/2013
3293 hits

Istanbul University Main Campus

34452 Beyazit/Fatih-Istanbul

Tel: 0 (212) 440 00 00