İstanbul Üniversitesi
http://isletme.istanbul.edu.tr/?p=6277
Export date: Mon May 29 4:02:30 2017 / +0000 GMT

Yönetmelikler
İçerik

YÖNETMELİKLER

YÖNERGELER

ESASLAR - KARALAR- KILAVUZLAR
Links:
 1. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/26.07.2015-29426-%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B 0SANS-Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B01.pdf
 2. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Y onetmelikler/LisansustuEgitimOgretim_Yonetmeligi.h tml
 3. http://yabancidiller.istanbul.edu.tr/?p=6503
 4. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8317&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
 5. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.13948&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20% C3%96nlisans%20ve%20Lisans%20D%C3%BCzeyindeki%20Pr ogramlar%20Aras%C4%B1nda%20Ge%C3%A7i%C5%9F,
 6. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.8315&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Mes lek%20Y%C3%BCksekokullar%C4%B1%20ve%20A%C3%A7%C4%B 1k%C3%B6%C4%9Fretim%20%C3%96n
 7. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.9445&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y%C 3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3%9 6%C4%9Frenci%20Konseyleri%20ve%20Y%C3%BCksek%C3%B6 %C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20Ulusal%20%C3%96%C4% 9Frenci%20Konseyi%20Y%C3%B6netme
 8. http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7. 5.16532&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Y% C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1%20%C3% 96%C4%9Frenci%20Disiplin%20Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi
 9. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/IUYurdisindan-veya-Yabanci-Uyrukl-Yonegerg esi-18-Aralik-2014.pdf
 10. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/07.12.2015-%C4%B0STANBUL-%C3%9CN%C4%B0VERS %C4%B0TES%C4%B0-MEZUN%C4%B0YET-BELGELER%C4%B0-%C4% B0LE-D%C4%B0PLOMA-VE-D%C4%B0PLOMA-DEFTERLER%C4%B0N %C4%B0N-D%C3%9CZENLENMES%C4%B0NDE-UYULACAK-ESASLAR A-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N-Y%C3%96NERGE.pdf
 11. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/%C4%B0.%C3%9C.KURUM-%C4%B0%C3%87%C4%B0-VE- KURUMLAR-ARASI-YATAY-GE%C3%87%C4%B0%C5%9E-ESASLARI NA-%C4%B0L%C4%B0%C5%9EK%C4%B0N-Y%C3%96NERGE.pdf
 12. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/CiftAnadalYonergesi09012014tarihlisenatoda kabuledilen.pdf
 13. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/Yandal-y%C3%B6nergesi-10.04.2014.pdf
 14. http://sks.istanbul.edu.tr/?p=8882
 15. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/o%C4%9Frencikonseyiy%C3%B6nergesi14.11.201 3.pdf
 16. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/%C3%96%C4%9Frenci-Hastal%C4%B1k-Raporlar%C 4%B1-Y%C3%B6nergesi-Ba%C5%9Fbakanl%C4%B1k-sonras%C 4%B1.pdf
 17. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/E%C4%9Fitimde-F%C4%B1rsat-EsitligiYonerges i-18.12.20141.pdf
 18. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2015/01/Katk%C4%B1-pay%C4%B1-%C3%B6%C4%9Fremin-%C3 %BCcretlerinin-hesaplanma-%C5%9Fekli-29-Ocak-2015- tarihli-Y%C3%B6netim-Kurulundan-ge%C3%A7mi%C5%9Fti r..docx.pdf
 19. http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http: //www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/09/20140927. htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler /2014/09/20140927.htm
 20. http://www3.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/E saslarKararlar/OnlisansLisans_Olcme_Degerlendirme_ Esaslari.pdf
 21. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/OnlisansveLisansOzelOgrencilikEsalar%C4%B1 -18.12..2014.pdf
 22. http://ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/ 2014/03/%C3%96NL%C4%B0SANS-L%C4%B0SANS-NOT-D%C3%96 N%C3%9C%C5%9E%C3%9CM-TABLOSU.pdf
Post date: 2012-12-11 11:52:36
Post date GMT: 2012-12-11 09:52:36

Post modified date: 2016-02-09 10:56:10
Post modified date GMT: 2016-02-09 08:56:10

Export date: Mon May 29 4:02:30 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://isletme.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com